Dù cho mưa…. tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời! ♪

19 notes:

  1. ryo243 posted this