Nhặt chi con ốc vàng
Sóng xô vào tận bãi
Những điều gì dễ dãi
Chẳng bao giờ bền lâu

Le Belhamy Beach-Kiếm tìm tiếp thôi :)

11 notes:

  1. severenn reblogged this from tiki-tigress
  2. tiki-tigress reblogged this from g-uarana
  3. g-uarana reblogged this from ryo243
  4. ryo243 posted this